Hvordan håndterer jeg bostøtten ved flytting?

Når du flytter fra adressen du mottar bostøtte for, må du søke på nytt for din nye adresse. Det er viktig å melde fra om endringer som kan påvirke din rett til bostøtte eller beløpets størrelse. Hvis din inntekt eller boforhold endres, er det essensielt at du informerer NAV om dette. For eksempel, hvis du tjener mindre enn forventet, kan du gå glipp av en økning i bostøtten. Tjener du derimot mer, kan du bli nødt til å tilbakebetale senere.

Endringer du må melde fra til NAV:

 • Endret inntekt
 • Endret husleie eller månedsavgift
 • Hvis noen flytter inn hos deg
 • Hvis et av barna flytter ut.

Du kan endre dine opplysninger på NAVs nettsider, eller ringe dem for å informere om endringen. Gjør dette så snart som mulig, senest innen 14 dager etter endringen.

Bildet viser en arbeidsplass med finansielle dokumenter, en sparegris, husnøkler og en kalkulator. Dette illustrerer temaer som økonomisk planlegging, budsjettering og sparing

Hvem kan søke om bostøtte og bostillegg, og hva gjelder?

Du kan søke om bostøtte hvis du har barn som bor hjemme, eller er mellom 18 og 29 år. Bostøtten er en behovsprøvd økonomisk støtte som utbetales for å bidra til husleien eller månedsavgiften når du har lav inntekt. Faktorene som påvirker om du har rett til bostøtte og eventuelt hvilket beløp, er inntekt, boforhold og boligens størrelse. Er du gift eller har samboer, vil også dennes inntekter tas med i beregningen.

Personer med syke- eller aktivitetsstønad kan i stedet søke om bostillegg hos NAV. Pensjonister kan søke om bostillegg hos NAV.

Bostøtten er foreløpig, det vil si at den baseres på din beregnede inntekt for kalenderåret. Det endelige beløpet fastsettes i ettertid. Dette kan bety at du får ytterligere bostøtte retroaktivt, eller at du må tilbakebetale hvis du har mottatt for mye.

Bostøtte for barnefamilier

Du kan få bostøtte for barnefamilier hvis du:

 • har barn som bor hos deg
 • betaler minst 1 400 NOK/måned for din bolig
 • bor og er registrert på adressen du søker støtte for

Vær oppmerksom på at barnet må være under 18 år, eller motta enten studiestøtte eller forlenget barnetrygd.

Selv om ditt barn ikke bor hos deg hele tiden, kan du likevel motta bostøtte når:

 • barnet bor hos deg omtrent halve tiden og du har delt omsorg
 • barnet bor hos deg mindre enn halve tiden men mer enn 30 dager per år, forutsatt at boligen er minst 40 kvadratmeter med minst to rom og kjøkken.

Bostøtte for unge

Du kan få bostøtte for unge hvis du:

 • er mellom 18 og 29 år.
 • betaler minst 1 800 NOK per måned for boligen din.
 • bor og er registrert på adressen du søker støtte for.

*Det finnes unntak, se mer informasjon nedenfor.

Må jeg være folkeregistrert på adressen jeg søker bostøtte for?

Når det gjelder kravet om folkeregistrering, kan unntak gjøres av spesielle årsaker:

 • Hvis du skal bo på adressen for en kortere periode enn ett år.
 • Hvis du er registrert på din gamle adresse på grunn av risiko for å bli utsatt for kriminalitet, forfølgelse eller alvorlig trakassering.

Finnes det bostøtte for personer med syke- eller aktivitetsstønad?

Økonomisk støtte til boligkostnader for personer med syke- eller aktivitetsstønad kalles bostillegg.

Du kan få bostillegg fra NAV hvis du:

 • bor i Norge.
 • har aktivitetsstønad eller sykestønad.
 • har lav inntekt og kostnader til boligen.
 • ikke har fylt 65 år.

Les mer på NAVs nettsider.

Finnes det bostøtte for pensjonister?

Fra og med 1. januar 2010 er det NAV som har ansvaret for bostillegg til pensjonister. Du kan søke om bostillegg for pensjonister hvis du:

 • enten leier eller eier din bolig.
 • også hvis du har formue.
 • bor i Norge, er over 65 år og tar ut hele din folketrygdpensjon, inkludert tjenestepensjon.
 • har en utenlandsk pensjon som tilsvarer norsk folketrygdpensjon.
 • er under 65 år og mottok enkepensjon før 2003.

Les mer på NAVs nettsider.

Kan jeg få bostøtte som student eller arbeidsledig?

Nei, kun hvis du også tilhører en av de andre gruppene, det vil si hvis du er mellom 18 og 29 år eller har barn. Som student regnes 80 prosent av studiestøtten som inntekt i beregningen av bostøtte.

For hvilken type bolig kan jeg søke bostøtte?

Du kan søke om bostøtte for leilighet i boligbyggelag, eierleilighet og enebolig.

Kan jeg få bostøtte hvis jeg leier i andrehånd?

Ja, hvis du har en gyldig kontrakt for andrehåndsleie som er godkjent av huseier eller boligbyggelaget. Legg ved kontrakten med søknaden din.

Kan jeg få bostøtte som inneboende?

Nei, du kan ikke få bostøtte som inneboende. Unntaket er barnefamiljer som kan ha rett til spesiell støtte for hjemmeboende barn eller barn som bor vekselvis.

Kan jeg få bostøtte hvis jeg bor eller arbeider i et annet land?

Du kan ha rett til deler av bostøtten når du eller et familiemedlem bor eller arbeider i et annet land innen EU/EØS eller Sveits. Les mer om EU-familieytelser på NAVs nettsider.

Hvor mye kan jeg få i bostøtte?

Hvor mye du kan få i bostøtte avhenger av inntektene dine, antall barn som bor hjemme, boligkostnadene dine og hvor stor boligen er. Den støtteberettigede boligkostnaden for leieboliger er husleien inkludert oppvarmingskostnader. Merk at strøm og andre avgifter ikke inngår.

For borettslag eller eneboliger er den støtteberettigede boligkostnaden månedsavgiften inkludert oppvarmingskostnader. Hvis det er et lån der boligen er sikkerhet, kan også en del av rentekostnadene regnes med. Merk at strøm og andre avgifter ikke inngår.

Merk at den støtteberettigede boligkostnaden reduseres hvis: noen andre enn din ektefelle, samboer eller barn bor i boligen din; du leier ut ett eller flere rom; barn over 20 år bor hjemme uten studiestøtte eller forlenget barnetrygd.

Hva regnes som inntekt når du søker om bostøtte?

Inntekter som tas med når du søker om bostøtte inkluderer:

 • Inntekt fra arbeid; lønn og ytelser som sykepenger, foreldrepenger, aktivitetsstønad, pensjon, omsorgsstønad osv.
 • Inntekt fra eget foretak
 • Visse utenlandsinntekter
 • Studiestøtte – stipend og studiestartstøtte
 • Skattefrie stipender
 • Etableringsstøtte
 • Egen formue
 • Formue til hjemmeboende barn
 • Halvparten av formuen til barn som bor vekselvis
 • Kapitalinntekter.

Hva regnes som formue og kapitalinntekter?

Formue kan foruten penger på konto for eksempel være privat boligeiendom, aksjer eller andre verdipapirer. Når verdien totalt overstiger 100 000 NOK, tas den med i beregningen når du søker om bostøtte.

Kapitalinntekt kan være renter på bankkonto og obligasjoner, gevinster og utbytte på aksjer og fond. Ofte regnes også barnas kapitalinntekter med når du søker om bostøtte.

Er det mulig å beregne hvor mye jeg vil få i bostøtte?

I NAVs verktøy Kalkulator kan du se hvor mye penger du vil få i bostøtte, ifølge en foreløpig beregning.

Hvordan søker jeg om bostøtte?

Du søker om bostøtte på NAVs nettside, der du fyller ut et skjema og legger ved aktuelle digitale dokumenter. Har du ikke digitale kopier, kan du skanne eller rett og slett ta bilde av dokumentene med mobilen.

Du kan også velge å sende papirdokumenter via post, senest 7 dager etter at du har søkt.

Hvis du søker som enslig, logger du inn på NAVs Min side, fyller ut opplysningene og sender inn med de digitale vedleggene. Har du barn over 18 år må også disse logge inn og signere. (Barnet ser ingen andre opplysninger enn de som angår det.)

Hvis du søker sammen med en partner, logger en av dere inn på NAVs Min side og fyller ut opplysninger for begge. (Den som logger inn først er den som mottar utbetalingen.) Når søknaden er signert, må den andre logge inn og godkjenne opplysningene senest innen 10 dager. Har dere barn over 18 år må også disse logge inn og signere. (Barnet ser ingen andre opplysninger enn de som angår det.)

Søke om bostøtte til leiebolig

Disse dokumentene trenger du:

 • Leiekontrakten (hvis det er første gang du søker bostøtte for boligen)
 • Siste husleiespesifikasjon.

Søke om bostøtte til borettslag

Disse dokumentene trenger du:

 • Overdragelsesavtalen (hvis det er første gang du søker bostøtte for boligen)
 • Siste avgiftsspesifikasjon
 • Papirer som viser at borettslagsboligen er pantsatt for lån (hvis du har lån på borettslagsboligen)
 • Siste lånefaktura med gjeld og rentesats (hvis du har lån på borettslagsboligen).

Søke om bostøtte til enebolig

Disse dokumentene trenger du:

 • Papirer som viser at huset er pantsatt for lån (hvis du har lån på huset)
 • Siste lånefaktura med gjeld og rentesats (hvis du har lån på huset)
 • Papirer som viser hva tomteleien koster (hvis du har tomterett).

Hvor lang tid tar det å få svar på søknaden om bostøtte?

Det skal ta høyst 30 dager fra det at du har sendt inn søknaden din til du får svar, forutsatt at søknaden din er komplett. Om det mangler opplysninger, vil NAV kontakte deg.

Når kommer bostøtten?

Bostøtten blir utbetalt til kontoen din den 27. hver måned. Utbetalingen skjer etterskuddsvis. Når den 27. faller på en lørdag eller søndag, kommer pengene den foregående fredagen.

By  Андрій | 28-06-2024 |
Comments (0)